Koszyk
Produkt dodany do koszyka Produkt zaktualizowany Produkt usunięty z koszyka Brak produktu na magazynie Podaj prawidłową ilość

Brak produktów w koszyku.

Regulamin konkursu na Instagramie oraz Facebooku pod nazwą „Wygraj książki PD!”§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA J.R. Baranowscy s.c., adres: ul. Ledóchowskiej 12, 05-822 Milanówek, NIP: 1132942171, REGON: 367273481, dalej zwane „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 marca 2023 r. o godz. 12:00, a kończy się dnia 28 marca 2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego i jest podzielony na 4 etapy, każdy trwający 7 dni (1-7.03, 8-14.03, 15-21.03, 22-28.03.§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram i/lub Facebook,

e) wykona Pierwsze lub Drugie Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona jedno z dwóch Zadań konkursowych.

6. Pierwsze z zadań konkursowych polega na zamieszczeniu w serwisie Instagram lub Facebook na swoim publicznym koncie postu lub relacji ze zdjęciem bądź filmem z produktami Pozytywnej Dyscypliny, zamieszczeniu kilku zdań o danym produkcie oraz oznaczeniu konta @pozytywnadysycplina w przypadku Instagrama lub @POZYTYWNA DYSCYPLINA w przypadku Facebooka. (dalej: Pierwsze Zadanie Konkursowe)

7. Drugie z zadań konkursowych polega na zamieszczeniu w serwisie Instagram lub w serwisie Facebook przez Uczestnika Konkursu pod oznaczonym przez Organizatora postem konkursowym komentarza, w którym Uczestnik odpowiada na pytanie „Komu podarowałbyś/abyś tę książkę i dlaczego?”. (dalej: Drugie Zadanie Konkursowe)

8. Wykonanie Pierwszego Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram lub Facebook przez Uczestnika Konkursu na swoim publicznym profilu postu lub relacji ze zdjęciem lub filmem, na których znajdować się będzie produkt sprzedawany przez Organizatora, z dodatkowym subiektywnym opisem tego produktu. Treść musi być zgodna z regulaminem Instagram lub Facebook. Dodatkowo, każdy z Uczestników zobowiązany jest oznaczyć konto Organizatora na Instagramie @pozytywnadyscyplina (https://www.instagram.com/pozytywnadyscyplina/) lub na Facebooku @POZYTYWNA DYSCYPLINA (https://www.facebook.com/PozytywnaDyscyplina).

9. Wykonanie Drugiego Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram lub Facebook przez Uczestnika Konkursu pod oznaczonym przez Organizatora postem konkursowym na profilu pod adresem URL: https://www.instagram.com/pozytywnadyscyplina/ lub https://www.facebook.com/PozytywnaDyscyplina komentarza, w którym Uczestnik odpowiada na pytanie konkursowe – „Komu podarowałbyś/abyś tę książkę i dlaczego?”. Treść musi być zgodna z regulaminem Instagram lub Facebook.

10. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Pierwsze lub Drugie Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

11. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie w danym tygodniu wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram lub Facebook;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram lub Facebook;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram lub Facebook;

e) użyli w Pierwszym lub Drugim Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Pierwsze lub Drugie Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Pierwszego lub Drugiego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Pierwsze lub Drugie Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Pierwszego lub Drugiego Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Pierwszego lub Drugiego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.  §4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

  1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

  2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników łącznie 8 (słownie: ośmioro) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie. W każdym tygodniu trwania Konkursu zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) zwycięzca Pierwszego Zadania Konkursowego oraz 1 (słownie: jeden) zwycięzca Drugiego Zadania Konkursowego.

  3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną nagrody w postaci książek Pozytywnej Dyscypliny. Przewidziano osiem nagród (dwie książki na tydzień):

  a) 1-7 marca: „Pozytywna Dyscyplina od A do Z. 1001 rozwiązań na codzienne wyzwania rodzicielskie” x 2

  b) 8-14 marca: „Jak przestać walczyć z dzieckiem? Pozytywna przerwa i 50 innych sposobów dla rodziców i nauczycieli” x 2

  c) 15-21 marca: „Pozytywna Dyscyplina dla nastolatków” x 2

  d) 22-28 marca: „Pozytywna Dyscyplina dla zapracowanych i przemęczonych rodziców” x 2

  4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

  5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 31 marca 2023 r.

  6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie komentarzy z nazwiskami Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram lub Facebook pod postem konkursowym i/lub poprzez wiadomość prywatną wysłaną do Zwycięzców najpóźniej w każdy piątek danego etapu trwania Konkursu (tj. 10, 17, 24, 31 marca).

  7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres kontakt@pozytywnadyscyplina.pl lub wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook w celu przekazania informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

  8. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

  10. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

  11. Fundatorem Nagród jest Organizator.

  12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

  13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

  14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

  15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

  16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.  §5. Dane Osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Ledóchowskiej 12, 05-822 Milanówek oraz na adres e-mail kontakt@pozytywnadyscyplina.pl.

  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.

  6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt@pozytywnadyscyplina.pl.

  8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

  9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.  § 6. Reklamacje

  1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs »Wygraj książki PD!«” na adres e-mail kontakt@pozytywnadyscyplina.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

  2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres mailowy, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.

  3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres mailowy podany w piśmie zawierającym reklamację.

  4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.  §7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

  2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

  3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Pierwszego lub Drugiego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

  4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://pozytywnadyscyplina.pl/regulamin-konkursu/.

  5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

  6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

  7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwisy Instagram lub Facebook, ani z nimi związany.

  8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisów Instagram i Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

  9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 • crossmenu