Koszyk
Produkt dodany do koszyka Produkt zaktualizowany Produkt usunięty z koszyka Brak produktu na magazynie Podaj prawidłową ilość

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

[email protected]

Polityka prywatności i danych osobowych sklepu i sewisu

pozytywnadyscyplina.pl

Obowiązuje od: 23 lutego 2021 r.

Data ostatniej aktualizacji: 17.02.2024.

§1 Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazwą pozytywnadyscyplina.pl jest Radosław Baranowski, NIP: 7742826124 oraz Joanna Baranowska, NIP: 5262531882, prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą: Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA J.R. Baranowscy s.c., adres:  ul. Ledóchowskiej 12, 05-822 Milanówek, NIP: 1132942171, REGON: 367273481.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2 Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  1. Serwis/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem pozytywnadyscyplina.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu, Sklepu i jego podstron, kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy), składać zamówienia na Produkty i Towary (Sklep), zamówić informacje handlowe i marketingowe (Newsletter).
  2. Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Radosława Baranowskiego, NIP: 7742826124 oraz Joannę Baranowską, NIP: 5262531882, prowadzących działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą: Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA J.R. Baranowscy s.c., adres:  ul. 11 listopada 28/22, 03-436 Warszawa
  3. Użytkownik - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie, w tym Kupujący.
  4. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
  5. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony. Polityka cookies została opisana w §9 niniejszego dokumentu (tj. Polityka cookies).

 

§3 Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu złożenia i realizacji umowy, w tym zamówienia w sklepie online, realizacji przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym rękojmi i prawa do odstąpienia od umowy, jeśli przysługują,
  2. rejestracji i założenia konta w Sklepie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu korzystania z zakupionych produktów cyfrowych, w tym plików do pobrania lub na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO, jeśli założenie konta w Sklepie nie jest częścią realizacji zamówienia,
  3. udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, w szczególności przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  4. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu i Sklepu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO jeśli jest to niezbędne przed realizacją umowy i odbywa się na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  5. marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora danych osobowych,
  6. wysłania informacji handlowych i marketingowych Administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 1 lit a) RODO,
  7. administrowania i przechowywania komentarzy dodanych na stronach Serwisu przez Użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, która dobrowolnie podaje swoje dane w tym celu,
  8. dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora danych osobowych.
  9. realizacja obowiązków wynikających z aktu o usługach cyfrowych (DSA). Jako dostawca usług pośrednich, jesteśmy zobowiązani do realizacji obowiązków wynikających z aktu o usługach cyfrowych (DSA), takich jak przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących Treści Użytkownika, przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań dotyczących podjętych przez nas decyzji w stosunku do Treści Użytkownika, udzielanie określonych informacji na temat użytkownika po otrzymaniu nakazu wydanego przez upoważnione instytucje lub organy oraz zawiadamianie organów ścigania lub organów sądowych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób w związku z korzystaniem z serwisu. Na te potrzeby przetwarzamy dane osobowe w takim zakresie, jaki jest niezbędny do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przez prawo.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy, w tym zamówienia w Sklepie, wystawienia rachunku luf faktury, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
 3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, w szczególności w celu zapisania się na newsletter lub utworzenia konta w Sklepie, jeśli jego posiadanie nie jest związane bezpośrednio z realizacją zamó
 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu ze strony Administratora danych osobowych.

 

§4 Sposoby pozyskiwania danych 

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  1. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz kontaktowy na stronie,
  2. wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  3. wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie,
  4. rejestracja konta w Sklepie,
  5. podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
  6. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności,
  7. dodanie komentarza na stronie Serwisu przez Użytkownika.

 

§5 Zakres przetwarzanych danych 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
  1. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
  2. dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
  3. złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,
  4. rejestracji konta w Sklepie: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,
  5. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, inne dane do rozliczenia,
  6. zarządzania i przechowywania komentarzy dodanych na stronach Serwisu przez Użytkownika, tj. imię lub pseudonim oraz adres e-mail, który jest znany wyłącznie Administratorowi danych osobowych.

 

§6 Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1. przez okres trwania zawartej umowy,
  2. przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
  3. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się złożyć zamówienia lub zawrzeć umowy z Administratorem danych osobowych,
  4. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

§7 Odbiorcy danych 

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
  1. hostingu strony www,
  2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
  3. prowadzenia obsługi księgowej,
  4. kompletacji i wysyłki zamówień złożonych w Sklepie.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, a także obsługę płatności online.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 

§8 Prawa osób, których dane dotyczą 

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

 

§9 Polityka cookies 

 1. Serwis i Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości stron Serwisu i Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
  2. dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu i Sklepu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasł
 5. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu i Sklepu.
 6. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu i Sklepu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowaliśmy na stronie:
  1. Piksel Facebooka, który pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w tym serwisie społecznościowym. Piksel Facebooka to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w witrynie.
  2. Wtyczkę Facebooka „Lubię to”, dzięki czemu Użytkownik może przejść ze strony Serwisu do Fanpage’a Administratora danych osobowych, założonego w tym serwisie społecznościowym. Współadministratorem danych osobowych Użytkowników, którzy polubią Fanpage’a Administratora danych osobowych jest Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland. Tym Użytkownikom zaleca się jednoczesne zapoznanie z polityką prywatności Facebooka pod linkiem: https://www.facebook.com/policy
  3. Google Analytics jako narzędzie analityczne, które pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i Sklepu oraz jego podstronach.
 7. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.
 8. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
 9. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron Serwisu i Sklepu.
 10. Niektóre pliki cookies - tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i Sklepu.
 11. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu i Sklepu.
 12. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 13. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.
crossmenu